Zpracováno podle článku „Novorozenecký screening cystické fibrózy v České republice: závěry pilotní studie“ v časopise Česko-slovenská pediatrie, roč. 2007, 4. 4, s. 187-195

Včasná diagnóza u cystické fibrózy je považována za důležitý předpoklad dobré prognózy zdravotního stavu nemocných i známkou dobré lékařské péče v dané zemi. Je známo, že včasná léčba, dokonce již u pacientů, kteří dosud nevykazovali příznaky CF, významně prodlužuje jejich kvalitu a délku života (1). Aby mohla být CF včas diagnostikovaná, přímo se nabízí metoda tzv. novorozeneckého screeningu.

V České republice se v období let 1999-2005 zvýšil věk pacienta, kdy je stanovena diagnóza, na 1,2 roku (medián) oproti období do roku 1998, kdy činil 0,58 roku (medián). Tyto nepříznivé skutečnosti vedly CF odborníky k zahájení pilotní studie novorozeneckého screeningu CF s cílem zlepšit její diagnostiku (2). Tato studie měla sloužit jako podklad pro rozhodování o tom, zda MZ ČR zavede screening pravidelný.

Novorozeneckým screeningem se rozumí testování všech nově narozených dětí na území státu na vytipované závažné choroby.
Pro CF se toto vyšetření provádí ve dvou hlavních krocích. V prvním kroku se novorozenci mezi 72. a 96. hodinou života odebere kapka krve z patičky. Z této tzv. suché kapky krve se měří imunoreaktivní trypsin (IRT), který svou koncentrací může ukázat na jedince, který má vyšší riziko onemocnění CF. IRT ovšem neukazuje pouze na CF, ale i na jiná onemocnění, proto se k určení CF musí provádět i další vyšetření. Ve skupině novorozenců se zvýšenou koncentrací IRT jsou v druhém kroku zjišťovány molekulárně-genetickým vyšetřením genetické mutace pro CF. Toto vyšetření se stále provádí z oné jedné kapky krve odebrané na počátku. Pokud se ukáže, že dítě mělo extrémně vysokou koncentraci IRT, ale nebyla nalezena žádná CF mutace, provádí se znovu odběr suché kapky krve a vyšetření se opakuje (tzv. recall). U novorozenců, kteří mají zvýšenou hladinu IRT a nalezenu alespoň jednu mutaci, se provádí klasický potní test. Podle výsledků všech těchto vyšetření posléze CF odborníci rozhodují o dalších postupech.

V období od 1. 2. 2005 do 22. 11. 2006 bylo vyšetřeno 76438 novorozených dětí ze spádové oblasti laboratoře novorozeneckého screeningu Kliniky dětí a dorostu UK 3. Lékařské fakulty a Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Praha. Tato oblast zahrnuje 100 novorozeneckých oddělení v českých krajích a pokrývá 62 % porodnosti v ČR. Od rodičů byl získáván informovaný souhlas.
Ve formuláři o informovaném souhlasu s běžně screeningem zjišťovanými chorobami byla přidána informace o pilotní studii s možností odmítnutí účasti v této studii (2).
Vyšší koncentrace IRT byla zjištěna u 799 novorozenců. U těch, kde byla koncentrace IRT v rozmezí 75-150 ng/ml, bylo vyšetřeno 5 nejběžnějších mutací genu CFTR. U novorozenců, kde byla koncentrace IRT vyšší než 150 ng/ml (a tedy riziko CF vyšší), bylo vyšetřeno 38 mutací (2). Pokud se v první skupině objevila mutace, bylo i u těchto novorozenců následně dovyšetřeno 37 mutací, případně i další mutace, pokud další vyšetření (potní test) na CF ukazují.
U 11 dětí byly nalezeny dvě mutace CFTR genu, u 53 dětí jedna mutace. Tyto skupiny se dále rozdělují podle výsledků dalších vyšetření, tj. zejména potního testu a nového vyšetření IRT ze znovu odebrané kapky krve, některé z nich další testy nepodstoupily z nejrůznějších důvodů. V 52 případech byla u dětí nalezena pouze 1 mutace, ty jsou v rámci studie považovány za zdravé nosiče. Byla jim nabídnuta možnost genetického poradenství jako zdravým nosičům v rodinách s CF.
Celkem bylo pomocí novorozeneckého screeningu v této studii diagnostikováno 12 dětí s cystickou fibrózou. Rozsah věku při stanovení diagnózy byl 25-54 dnů (medián 37 dnů). V 8 případech byla diagnóza stanovena, ještě než se u dětí vyskytly obvyklé příznaky, ve 4 případech se již u dětí klinické příznaky vyskytly (bronchopneumonie, mekoniový ileus) (2).
Výsledkem pilotní studie screeningu CF u novorozenců bylo také diagnostikování CF u jejich starších sourozenců. Toto se stalo ve třech případech, diagnostikovaní sourozenci byli ve věku 3-13 let a měli příznaky CF.
Všichni diagnostikovaní pacienti byli zařazeni do center pro léčbu CF a jejich rodiny absolvovaly genetické poradenství.

V každém případě pilotní studie prokázala užitečnost novorozeneckého screeningu CF. V současnosti se již připravuje celoplošný screening (tj. v celé ČR), který bude zahájen snad již koncem roku 2009. Screening bude prováděn způsobem popsaným v tomto článku.

Poznámka:
Seznam použité literatury je k dispozici na vyžádání v Klubu CF

MUDr. Veronika Skalická

 

facebook_page_plugin