V České republice je již dostupná tzv. preimplantační diagnostika (dále jen PGD) cystické fibrózy. Tato metoda umožňuje zjištění CF u lidského embrya po oplodnění in vitro („ve zkumavce“). Lze ji tedy provést pouze při umělém oplodnění. K těhotenství jsou vybrána pouze „zdravá“ embrya, tedy bez dvou mutací genu pro CF. Akreditovaným pracovištěm, které PGD nabízí, je Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny GENNET se sídlem v Praze:

Prvním krokem při PGD je důkladná genetická konzultace, kdy je páru vysvětlen postup, možná rizika a úspěšnost PGD, orientačně je pár seznámen s IVF postupem (postup umělého oplodnění).
PGD je považováno za nejčasnější možnou formou prenatální diagnostiky. Do dělohy jsou přenášena pouze „zdravá“ embrya (bez dvou mutací pro CF). Embrya jsou vybírána na základě vyšetření jednotlivých buněk (blastomer nebo trofektodermu) v prvních dnech po fertilizaci (oplodnění) in vitro („ve zkumavce“). PGD předchází prenatální diagnostiku v I. nebo II. trimestru, a tím i nutnost přerušení již probíhajícího těhotenství. In vitro eliminace embryí s CF může být považována za přijatelnější, než je ukončení již probíhajícího těhotenství na základě výsledků prenatální diagnostiky nejdříve na konci prvního trimestru (12. týdne) gravidity.


Při PGD monogenně podmíněných chorob se většinou používá metod kombinujících přímý průkaz etiologické (příčinné) mutace s nepřímým průkazem sousedících polymorfních DNA sekvencí (markerů). Etiologická mutace charakterizovaná sekvencí (sledem bází) a okolní markery charakterizované délkou (počtem bází) tvoří ve sledované oblasti chromozomu (lokusu) relativně stabilní, charakteristický tzv. haplotyp, který si můžeme představit jako čárový kód. Vlastní PGD předchází haplotypová studie u členů rodiny – buď klinicky nemocných, nebo zdravých nosičů etiologické mutace. Optimálním výsledkem haplotypové studie je rozlišení rizikových (s mutací) a nerizikových „čárových kódů“ odpovídajících lokusům na chromozomech rodičů vyšetřovaného embrya. Vyšetřováním více markerů příslušejících k určitému haplotypu v rámci preimplantační genetické haplotypizace (PGH) se zvýšila přesnost analýzy. Touto metodikou, která se označuje PGH – preimplantační genetická haplotypizace, byla doplněna či zcela nahrazena přímá mutační analýza.
Podmínkou PGD je podstoupení fertilizace in vitro (IVF). Techniky IVF jsou aplikovány v této indikaci u plodných párů s cílem získaní více embryí, ze kterých je biopsií možné odebrat 1-2 buňky pro genetické testování. Optimálně by mělo být pro PGD k dispozici alespoň 5 embryí s optimistickou prognózou vývoje třetí den po oplodnění. Pacientce jsou transferována (zaváděna) pouze embrya, která jsou analýzou určena jako zdravá. Tento postup cíleně vede k těhotenství, které nebude postiženo testovaným genetickým onemocněním.
Nepřímá DNA diagnostika je vhodná pro onemocnění, jako je např. cystická fibróza, kde je v současné době kromě nejčastější mutace F508del známo dalších více než 1000 kauzálních mutací, často přítomných jen v jediné rodině. Nepřímou vazebnou analýzu je možné nabídnout kterékoliv rodině, pokud je k dispozici DNA od požadovaných členů rodiny (v případě cystické fibrózy je většinou dostačující DNA od rodičů a nemocného dítěte), která je informativní v dostatečném počtu vazebných markerů. Informativní marker je ten, který umožní odlišit chromozom nesoucí gen postižený mutací od chromozomu, který nese zdravý gen.
Úskalí PGD samozřejmě spočívají i v průběhu vlastního IVF cyklu, který je neoddělitelnou součástí provedení preimplantační diagnostiky. Rizika IVF spočívají především v nepřiměřené odpovědi pacientky na hormonální stimulaci, invazivním odběru ovocytů (vajíček) v celkové anestezii a oplozením metodou ICSI (intracytoplazmatické injekci spermií), která jsou nezbytnou součástí IVF s plánovanou PGD. Je však nutné podotknout, že vyjmenovaná rizika jsou stejná jako u běžných IVF cyklů prováděných primárně z důvodu léčby neplodnosti.
Metodika PGD monogenních chorob byla v našem centru, jako v jednom z prvních v ČR, zavedena v roce 2007. Prvním onemocněním, které jsme tímto způsobem úspěšně diagnostikovali, byla cystická fibróza.
Pacientka se dostavila na genetickou konzultaci v 19. týdnu těhotenství z důvodu atypického výsledku biochemického screeningu ve II. trimestru. Z rodinné anamnézy nebyla zjištěna žádná genetická rizika. Indikováno bylo superkonziliární ultrazvukové vyšetření, při kterém byla u plodu prokázána tzv. hyperechogenita gastrointestinálního traktu (GIT). Příčinou tohoto ultrazvukového nálezu může být mimo jiné i CF plodu. Následným prenatálním molekulárně genetickým vyšetřením bylo u plodu prokázáno nosičství mutace F508del CFTR genu v homozygotním stavu. Těhotenství bylo na základě tohoto nálezu na přání rodičů ukončeno. Rodina následně projevila zájem o provedení PGD. Vlastní PGD byla provedena na blastomeře, která byla z vyšetřovaného embrya odebrána třetí den po oplození. IVF cyklus byl zakončen transferem jednoho embrya, u kterého byla prokázána mutace F508del v heterozygotním stavu (jedná se o zdravého přenašeče CF). V úspěšně probíhajícím těhotenství byl výsledek PGD ověřen pomocí odběru plodové vody v 17. týdnu těhotenství, což obecně doporučujeme pro všechna těhotenství vzniklá po PGD. Pacientka byla na našem pracovišti pravidelně sledována v průběhu celého těhotenství, zdravé děvčátko se narodilo v termínu, na začátku dubna 2008. Podle našich informací byl tento případ první úspěšnou PGD monogenní choroby v ČR.
Dosud jsme v naší laboratoři řešili téměř 50 případů preimplantační genetické diagnostiky a vypracovali diagnostické panely markerů pro celkem 12 onemocnění včetně CF. V současné době se můžeme pochlubit sedmi zdravě narozenými dětmi a šesti prosperujícími probíhajícími graviditami po molekulárně-genetické PGD. Rodin se zájmem o PGD CF se na nás zatím obrátilo pět. Ve všech případech byla přípravná haplotypová studie rodin dostatečně informativní a vyšetření bylo možné zájemcům nabídnout.
Naše centrum má metodiku preimplantační genetické diagnostiky akreditovanou dle normy ČSN EN ISO 15189 a jako jediná z laboratoří v ČR jsme se v letošním roce úspěšně zúčastnili pilotního kola mezilaboratorní kontroly kvality PGD CF organizované britskou UK NEQAS.
V případě zájmu o PGD v našem centru je možné se objednat k úvodní genetické konzultaci, kde bude klientům vysvětlena problematika PGD klinickým genetikem. Na konzultace před plánovanou molekulárně-genetickou PGD se v našem centru specializuje MUDr. Věra Krutílková. V případě zájmu rodiny o PGD, žádáme o úhradu nákladů na PGD zdravotní pojišťovnu pacientky. V případě souhlasu je od partnerů vybrána vratná záloha ve výši 15 000 Kč, která v případě, že bude PGD v našem centru provedena, pokrývá náklady na manipulaci s embryi, prodlouženou kultivaci embryí a provedení ICSI (intracytoplazmatická injekce spermie do vajíčka), úkony, které jsou nezbytné u cyklů s plánovanou PGD. Poté následuje laboratorní příprava rodiny, která zahrnuje haplotypovou studii. V případě, že bychom z jakéhokoli důvodu nemohli PGD rodině nabídnout po zpracování výsledků laboratorní přípravy, bude záloha rodině vrácena. Pokud by se rodina v této fázi přípravy rozhodla od PGD odstoupit, záloha je nevratná a pokrývá náklady na laboratorní přípravu. Jediné další finanční náklady pacientů v našem centru představuje doplatek na léky nutné k hormonální stimulaci ženy v průběhu IVF cyklu, která v současnosti nepřesáhne částku 5 000 Kč.
I navzdory jistým limitacím představuje PGD pro mnoho párů s rizikem genetického postižení potomstva možnost mít zdravé dítě a vyhnout se riziku případného ukončení těhotenství z genetických důvodů či narození postiženého potomka.

Kontakt:
Centrum lékařské genetiky a reprodukční medicíny GENNET
170 00 Praha 7, Kostelní 9
Tel.: +420 222 313 000, 222 313 118
Fax: +420 242 456 722
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

RNDr. Martina Putzová,
Ph.D., Mgr. Lubomíra Pecnová,
MUDr. Věra Krutílková,
Mgr. Irena Eliášová,
MUDr. David Stejskal

 

facebook_page_plugin