Stanovy

Úplné znění Stanov Klubu nemocných cystickou fibrózou, z.s. ke dni 1.4.2017

 • čl. 1 Úvodní ustanovení

 • čl. 2 Činnost Klubu CF

 • čl. 3 Členství v Klubu CF, jeho vznik a zánik, vedení seznamu členů

 • čl. 4 Základní povinnosti a práva členů Klubu CF

 • čl. 5 Orgány Klubu CF

 • čl. 6 Členská schůze Klubu CF

 • čl. 7 Volené orgány Klubu

 • čl. 8 Základní zásady hospodaření Klubu CF

 • Čl.9 Závěrečná ustanovení

čl. 1 Úvodní ustanovení

Název spolku: Klub nemocných cystickou fibrózou, z.s. (dále jen „Klub CF“)
Sídlo spolku: Praha
Působnost spolku: celé území České republiky
Klub nemocných cystickou fibrózou, z. s. je spolek ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Posláním a účelem Klubu nemocných cystickou fibrózou, z.s. je zlepšování kvality života nemocných cystickou fibrózou (dále také „nemocní CF“) a dále zvyšování informovanosti veřejnosti o tomto onemocnění.

Tyto stanovy jsou v úplném znění uloženy v sídle Klubu CF.

čl. 2 Činnost Klubu CF

Hlavní činnost spolku je zaměřena na naplňování poslání a účelu Klubu CF, a to realizací především následujících činností:

a) poskytováním základního a odborného sociálního poradenství (součástí je poskytování specializovaného poradenství o cystické fibróze) nemocným CF, jejich rodinám a blízkým,
b) poskytováním psychosociální podpory nemocným CF, jejich rodinám a blízkým,
c) ochranou oprávněných zájmů nemocných CF, jejich rodin a blízkých,
d) spoluprací s centry pro léčbu cystické fibrózy v ČR,
e) informováním odborné a laické veřejnosti o problematice cystické fibrózy,
f) finanční nebo materiální podporou členů Klubu CF a získávání prostředků na provoz Klubu CF,
g) vedením veřejné sbírky na podporu nemocných CF,
h) podporou mezinárodní spolupráce se zahraničními partnery.

Podmínky, za kterých jsou realizovány jednotlivé činnosti, stanovuje výbor s ohledem na aktuální hospodářský stav Klubu CF. Podmínky realizace jednotlivých činností jsou rozpracovány ve vnitřních dokumentech Klubu CF.

K podpoře hlavní činnosti může Klub CF vyvíjet činnost vedlejší, a to především ve formě:

a) prodeje,
b) reklamní činnosti,
c) poskytování služeb za úplatu,
d) zprostředkování služeb za úplatu.

Zisk z činnosti Klubu CF lze použít pouze pro činnost a správu Klubu CF.

čl. 3 Členství v Klubu CF, jeho vznik a zánik, vedení seznamu členů

Členství v Klubu CF je upraveno následujícím způsobem:

a) Řádné členství:
Řádným členem Klubu CF se stává plně svéprávná osoba starší 18 let nemocná cystickou fibrózou. Tato osoba musí mít občanství České republiky nebo dlouhodobě pobývat na území České republiky.

Pokud je nemocný cystickou fibrózou mladší 18 let nebo byla omezena jeho svéprávnost, stává se řádným členem jeden zákonný zástupce této osoby, a to až do doby, kdy tato osoba dovrší zletilosti nebo jinak nabude plnou svéprávnost.

b) Čestné členství:
Čestným členem se stává osoba, která se významným způsobem zasloužila o řešení problematiky cystické fibrózy v České republice.

c) Mimořádné členství:
Mimořádným členem se stává plně svéprávná osoba starší 18 let. Tato osoba musí mít občanství České republiky nebo dlouhodobě pobývat na území České republiky. Mimořádným členem se může stát pouze osoba, která nemůže být přijata za řádného či čestného člena.

Vznik členství:
Řádné a mimořádné členství v Klubu CF vzniká ke dni rozhodnutí výboru o přijetí, a to na základě vyplněné přihlášky a za splnění shora uvedených podmínek. Podáním přihlášky projevuje zájemce o členství vůli být vázán stanovami Klubu CF od okamžiku, kdy se stane členem Klubu CF.

O udělení čestného členství rozhoduje výbor na základě písemné nominace, kterou může podat kdokoliv z členů Klubu CF. Nominovaná osoba musí vyjádřit písemný nebo ústní souhlas s nominací.

Zánik členství:

Členství v Klubu CF zaniká:

Vystoupením:
Oznámení o vystoupení musí být učiněno písemnou formou a zasláno na kontaktní adresu Klubu CF. Členství končí dnem doručení tohoto oznámení.

Vyloučením:
K vyloučení člena může dojít tehdy, jestliže člen neplní nebo porušuje své povinnosti vyplývající z členství nebo pokud svým jednáním ohrožuje plnění poslání a účelu Klubu CF. Člen je vyloučen, pokud ani po výzvě a ve stanovené lhůtě nezjednal nápravu. Výzva se nevyžaduje v případě, nelze-li zjednat nápravu nebo způsobil-li člen Klubu CF zvlášť závažnou újmu. Rozhodnutí o vyloučení musí být písemnou formou doručeno členovi. Rozhodnutí o vyloučení náleží výboru. Jestliže se výzvu nebo rozhodnutí o vyloučení nepodaří doručit formou doporučené zásilky na adresu člena uvedenou v přihlášce o členství nebo na jinou adresu dodatečně oznámenou členem, může výbor rozhodnout, že člen je vyloučen ke dni takového marného doručení nebo ke dni pozdějšímu, který určí výbor.

Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení rozhodnutí Klubu CF o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení. V případě, že tak neučiní v této lhůtě, toto právo zaniká. Nebylo-li rozhodnutí o vyloučení členovi doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů. Pokud tak neučiní v této lhůtě, toto právo zaniká.

Úmrtím:
Členství zaniká v případě, že zemře osoba, která byla řádným, mimořádným či čestným členem. Dále v případě smrti zastupované osoby zaniká členství zákonnému zástupci osoby mladší 18 let nebo osoby nemocné cystickou fibrózou, které byla omezena svéprávnost.

Zánik zákonného zastoupení:
Když nemocný cystickou fibrózou dovrší věku 18 let nebo jinak nabude plnou svéprávnost, zaniká jeho zákonnému zástupci řádné členství. V tomto případě si může nemocný cystickou fibrózou a jeho již bývalý zákonný zástupce podat novou přihlášku do Klubu CF podle výše stanovených podmínek.

Zánikem Klubu CF:
Členství zaniká, pokud dojde k zániku Klubu CF bez právního nástupce nebo pokud člen odmítne členství v nástupnické právnické osobě.

Zánik členství v Klubu CF neopravňuje k vrácení již uhrazeného členského příspěvku.

Vedení seznamu členů Klubu CF:

Klub CF vede pro své potřeby seznam všech členů. Prvotní zápis do seznamu je proveden na základě přihlášky do Klubu CF, která byla schválena výborem. Záznamy se mění v případě, že členové Klubu CF písemně či ústně oznámí změnu údajů obsažených v přihlášce. Záznam o členství je ze seznamu vymazán v případě, že členství v Klubu CF zanikne způsoby popsanými ve stanovách. Zápisy či výmazy provádí k tomu určený zaměstnanec Klubu CF nebo jiná osoba určená výborem. Seznam členů Klubu CF je přístupný pouze zaměstnancům Klubu CF, členům výboru a osobám, s nimiž v této věci byla uzavřena a je v účinnosti dohoda o mlčenlivosti.

čl. 4 Základní povinnosti a práva členů Klubu CF

Základními povinnostmi všech členů Klubu CF je:

 • placení členského ročního příspěvku ve výši a době splatnosti stanovené výborem. Této povinnosti jsou zbaveni pouze čestní členové Klubu CF,
 • jednat v souladu s posláním a účelem Klubu CF, stanovami, rozhodnutími členské
  schůze a rozhodnutími výboru o změně jejich práv a povinností,
 • zachovávat dobré jméno Klubu CF,
 • v případě změny údajů, které byly poskytnuty na přihlášce do Klubu CF, tyto změny písemně nebo ústně oznámit na kontaktní adrese Klubu CF, a to nejpozději do dvou týdnů od takové změny.

Základními právy všech členů Klubu CF je:

 • být pravidelně informován o aktivitách Klubu CF, a to způsobem, který schválí výbor,
 • využívat všech služeb Klubu CF za podmínek, které schválí orgány Klubu CF,
 • účastnit se spolkové činnosti za podmínek, které určí stanovy nebo orgány Klubu CF,
 • podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům Klubu CF a obdržet odpověďna své podání,
 • volit a být volen do volených orgánů Klubu CF.

Výbor může nadpoloviční většinou všech svých členů rozhodnout o změně práv a
povinností členů Klubu CF (s výjimkou základních práv a povinností členů dle tohoto článku IV. stanov). Rozhodnutí o změně musí být v souladu s právními předpisy ČR a těmito stanovami a musí být elektronicky či písemně oznámeno všem členům Klubu CF. Takové rozhodnutí musí být potvrzeno nejbližší řádnou, resp. náhradní členskou schůzí jako součást stanov, jinak pozbývá účinnosti.

čl. 5 Orgány Klubu CF

Orgány Klubu CF jsou:

a) Členská schůze
b) Výbor
c) Revizní komise
d) Poradní sbor

Každý člen, nebo ten kdo na tom má zájem hodný právní ochrany, může navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu Klubu CF pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů Klubu CF. Toto právo zaniká do tří měsíců ode dne, kdy se navrhovatel o rozhodnutí dozvěděl nebo mohl dozvědět, nejpozději však do jednoho roku od přijetí rozhodnutí.

čl. 6 Členská schůze Klubu CF

Členská schůze je nejvyšším orgánem Klubu CF, která je příslušná k rozhodování všech otázek spojených s činností Klubu CF. Členskou schůzi svolává výbor alespoň jedenkrát do roka. Výbor svolává schůzi i z písemného podnětu alespoň 1/3 všech členů Klubu CF či revizní komise. Pokud výbor nesvolá schůzi do 30 dnů od doručení podnětu, pak ji může svolat na náklady Klubu CF ten, kdo podnět podal.

Členská schůze je svolávána minimálně 30 dnů před jejím konáním. Na pozvánce musí být jasně uvedeno datum, čas a program zasedání. Pozvánka je rozesílána všem členům buď elektronicky, nebo poštou.

Výbor může zasedání členské schůze stejným způsobem odvolat nebo odložit.

Pokud byla členská schůze svolána z podnětu alespoň 1/3 všech členů Klubu CF nebo revizní komise, pak pouze ten, kdo tento podnět podal, může rozhodnout o změně programu zasedání nebo s odložením či odvoláním zasedání.

Členská schůze je schopna se usnášet pouze za účasti nadpoloviční většiny všech členů Klubu CF. Usnesení se přijímá nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů Klubu CF. Všichni členové Klubu CF mají právo účastnit se zasedání a hlasování členské schůze. Každý člen Klubu CF má 1 hlas a hlasy všech členů Klubu CF jsou rovné. Každý člen Klubu CF je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby jej na členské schůzi zastupovala; podpis na plné moci nemusí být úředně ověřen.

Průběh zasedání členské schůze:

Zasedání členské schůze vede předseda výboru. Schůze je vedena podle programu na pozvánce. S případným zkrácením programu schůze musí souhlasit nadpoloviční většina přítomných členů Klubu CF. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

V případě, že se předseda výboru nemůže účastnit zasedání členské schůze, pak se jejího vedení ujímá jeden z místopředsedů výboru.

Ten, kdo vede členskou schůzi, na jejím začátku určí zapisovatele a sčitatele hlasů.

Členská schůze v rámci své působnosti:

a) volí a odvolává členy volených orgánů Klubu CF, s výjimkou poradního sboru,
b) schvaluje výroční zprávu Klubu CF,
c) schvaluje účetní uzávěrku Klubu CF,
d) schvaluje program a hlavní směry činnosti Klubu CF pro příští období,
e) schvaluje rozpočet Klubu CF,
f) rozhoduje o přijetí a změnách stanov Klubu CF,
g) hodnotí činnost orgánů Klubu CF,
h) rozhoduje o zrušení Klubu CF s likvidací nebo o jeho přeměně.

Vyhotovení zápisu z členské schůze:

Zapisovatel vyhotoví do třiceti dnů po jejím skončení zápis. Ten předá výboru. V zápise musí být uvedeno, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo jej vedl, kdo byl zapisovatelem a
sčitatelem hlasů, kolik se účastnilo členů, jaká usnesení byla přijata a kdy byl zápis vyhotoven.

Zápis z členské schůze se zašle všem členům Klubu CF, a to buď elektronicky, nebo poštou.

Náhradní zasedání členské schůze:

Pokud není členská schůze na svém zasedání usnášeníschopná, může výbor nebo ten, kdo zasedání svolal, svolat novou pozvánkou ve lhůtě patnácti dnů od předchozího zasedání členskou schůzi na náhradní zasedání. Z pozvánky musí být zřejmé, že se jedná o náhradní zasedání členské schůze. Náhradní zasedání členské schůze se musí konat nejpozději do šesti týdnů ode dne, na který bylo zasedání členské schůze předtím svoláno. Výbor nebo osoba dle těchto stanov oprávněná ke svolání členské schůze může náhradní zasedání členské schůze svolat na stejný den, kdy se má konat zasedání členské schůze, a to pro případ, že svolaná členská schůze nebude na svém zasedání usnášeníschopná. Náhradní schůze se v takovém případě svolává jedinou pozvánkou společnou pro zasedání členské schůze i pro náhradní zasedání členské schůze a koná se na stejném místě bezprostředně poté, kdy bylo zjištěno, že členská schůze Klubu CF není na svém zasedání usnášeníschopná.

Náhradní zasedání členské schůze musí mít stejný program jako zasedání řádné. Náhradní zasedání členské schůze je schopno se usnášet za libovolné účasti členů Klubu CF. Usnesení se přijímá většinou hlasů přítomných členů Klubu CF.

čl. 7 Volené orgány Klubu

a) Výbor:

Výbor je kolektivním statutárním orgánem Klubu CF. Výbor je volen na období tří let členskou schůzí. Výbor má pět členů – předsedu a dva místopředsedy, které volí členové výboru ze svého středu. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí z řad členů Klubu CF (vyjma čestných členů).

Členové výboru mohou zastupovat Klub CF každý samostatně.

V mezidobí členských schůzí je výbor orgánem pověřeným k řádné správě Klubu CF. Výbor je zodpovědný za to, že veškerá činnost Klubu CF bude vykonávána v souladu se
stanovami a právními předpisy. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.

Působnost výboru:

a) rozhodování o přijetí nových členů Klubu CF,
b) rozhodování o vyloučení členů Klubu CF,
c) rozhodování o výši a splatnosti ročního členského příspěvku,
d) svolávání zasedání členské schůze,
e) předsedání členské schůzi,
f) tvorba a kontrola rozpočtů Klubu CF,
g) dohled nad řádnou péčí o majetek a nad veškerou hospodářskou činností
Klubu CF,
h) příprava výroční zprávy Klubu CF,
i) příprava strategií k naplňování poslání a účelu Klubu CF,
j) pověření svého člena právním jednáním vůči zaměstnancům,
k) pověření jednotlivých členů výboru nebo zaměstnanců Klubu CF plněním
určitých úkolů,
l) vydávání a schvalování vnitřních předpisů a dokumentů,
m) ostatní záležitosti uvedené v těchto stanovách a/nebo v právních předpisech,
a/nebo záležitosti, které nejsou v působnosti jiných orgánů Klubu CF.

Výbor zasedá v intervalech, na kterých se členové výboru dohodnou. Výbor může svolat předseda nebo místopředsedové. Na zasedání výboru mohou být zváni dle potřeby hosté. Zasedání výboru je svoláváno minimálně 7 dní před jeho konáním. Součástí pozvánky je i závazný program zasedání.

Výbor je usnášeníschopný pouze v případě přítomnosti nadpoloviční většiny jeho členů. Za přítomné jsou považováni i členové, kteří se zasedání účastní s využitím technických prostředků, např. za pomoci telefonického spojení, služby Skype nebo jiného podobného spojení, a kterým bude na jejich žádost taková forma účasti umožněna.

Usnesení je přijato pouze při nadpoloviční většině hlasů všech členů výboru.

Pokud je někdo z členů výboru proti schválenému usnesení, musí se na jeho návrh do zápisu uvést jeho odchylný názor. Člen výboru, který se zasedání výboru nebude účastnit, má právo nejpozději 1 den před zasedáním výboru zaslat předsedovi výboru stanovisko či námitku k bodu zasedání a požádat o jejich přednesení na zasedání výboru a zaznamenání do zápisu ze zasedání výboru.

Člen výboru může písemně zmocnit jiného člena výboru, aby za něj při jeho neúčasti na jednotlivém zasedání hlasoval, podpis na zmocnění nemusí být úředně ověřen.

Předseda výboru vyhotoví zápis ze zasedání výboru a zašle jej všem členům výboru do 15 dnů od zasedání výboru. Zápis obsahuje alespoň:

a) datum, čas zahájení a čas ukončení zasedání výboru;
b) počet a jména členů výboru přítomných na zasedání;
c) schválená usnesení výboru s uvedením, jak který ze členů výborů hlasoval;
d) neschválená usnesení výboru s uvedením, jak který ze členů výborů hlasoval;
e) případná oponentní, vysvětlující či jiná stanoviska, vyjádření či námitky členů
výboru;
f) stručný popis zasedání výboru.

Neúčastní-li se zasedání výboru předseda výboru, zápis vyhotovuje a navazující úkony činí místopředseda výboru či kterýkoliv jiný člen výboru určený na zasedání výboru.

Připouští se, aby výbor rozhodoval per rollam i mimo své zasedání. V takovém případě je předseda nebo jím pověřený člen výboru oprávněn zaslat všem členům výboru návrh
rozhodnutí výboru, který obsahuje alespoň:

a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění,
b) lhůtu 7 dnů pro doručení vyjádření člena výboru k návrhu rozhodnutí, počítanou od doručení návrhu rozhodnutí členovi výboru,
c) podklady potřebné pro přijetí rozhodnutí,

Rozhodnutí výboru je přijato, doručí-li nadpoloviční většina členů výboru souhlas s návrhem rozhodnutí navrhovateli ve lhůtě uvedené pod bodem b) výše. Většina se počítá vždy z celkového počtu hlasů všech členů výboru. Nedoručí-li člen výboru navrhovateli souhlas s návrhem rozhodnutí výboru ve lhůtě uvedené pod bodem b) výše, platí, že s návrhem nesouhlasí.

Do 7 dní od uplynutí lhůty uvedené v bodě b) výše zašle předseda výboru nebo jím pověřený člen všem členům výboru oznámení o výsledku rozhodování per rollam, které obsahuje alespoň:

a) text navrhovaného rozhodnutí výboru,
b) výsledek hlasování s uvedením, jak který z členů výboru hlasoval,
c) den přijetí rozhodnutí výboru,
d) lhůtu, do kdy měli členové výboru doručit své vyjádření k návrhu rozhodnutí,
e) podklady, které byly potřebné k vyjádření,
f) případná oponentní, vysvětlující či jiná stanoviska, vyjádření či námitky členů výboru.

K zaslání návrhu rozhodnutí výboru, souhlasu či nesouhlasu s ním, jakož i k oznámení o výsledku je možné využít prostředků emailové komunikace.

Člen výboru může ze své funkce odstoupit, a to pouze písemnou formou doručenou na kontaktní adresu Klubu CF. Funkce této osobě zaniká uplynutím dvou měsíců od data, kdy byla informace o odstoupení doručena.

Členové výboru mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání členské schůze, a to v případě, že počet členů výboru neklesl pod polovinu.

b) Revizní komise

Revizní komise Klubu CF je tříčlenná a je volena členskou schůzí na dobu 3 let. Po svém zvolení si členové revizní komise zvolí svého předsedu. Členem revizní komise nemůže být člen výboru. Členové revizní komise se mohou účastnit zasedání výboru, nemohou však na něm hlasovat. Zasedání revizní komise svolává předseda revizní komise, a to v intervalech, na kterých se členové revizní komise dohodnou.

Revizní komise kontroluje činnost výboru Klubu CF (zejména dohlíží, jsou-li záležitosti Klubu CF řádně vedeny a vykonává-li Klub CF činnost v souladu se stanovami a právními předpisy) a její věcná působnost není v tomto ohledu omezena. Revizní komise je povinna alespoň jednou ročně provést kontrolu hospodaření Klubu CF a podat zprávu členské schůzi.

Revizní komise je ze své činnosti odpovědná výlučně členské schůzi. Členové revizní komise mohou nahlížet do všech dokladů Klubu CF a požadovat od členů výboru a zaměstnanců

Klubu CF vysvětlení k jednotlivým záležitostem.

Zasedání revizní komise je svoláváno minimálně 7 dní před jeho konáním. Součástí pozvánky je i závazný program zasedání.

Revizní komise je usnášeníschopná pouze v případě přítomnosti nadpoloviční většiny svých členů. Členové revizní komise se mohou zasedání účastnit pouze osobně, zastoupení není možné. Usnesení je přijato pouze při nadpoloviční většině hlasů všech členů revizní komise.

Pokud je někdo z členů revizní komise proti schválenému usnesení, musí se na jeho návrh do zápisu uvést jeho odchylný názor.

Předseda revizní komise zašle do 15 dnů od zasedání revizní komise zápis z tohoto zasedání všem členům revizní komise a výboru.

Člen revizní komise může ze své funkce odstoupit, a to pouze písemnou formou doručenou na kontaktní adresu Klubu CF. Funkce této osobě zaniká uplynutím dvou měsíců od data, kdy byla informace o odstoupení doručena.

Členové revizní komise mohou kooptovat náhradní členy do nejbližšího zasedání členské schůze, a to v případě, že počet členů komise neklesl pod polovinu.

c) Poradní sbor

Členové poradního sboru jsou voleni výborem. Návrh na volbu může podat kterýkoli člen výboru, poradního sboru nebo Klubu CF. Funkční období členů poradního sboru trvá do jejich odvolání nebo odstoupení z funkce dle těchto stanov. O počtu členů poradního sboru rozhoduje výbor dle potřeb Klubu CF. Členem poradního sboru nemůže být člen výboru nebo revizní komise, členství v poradním sboru není podmíněno členstvím v Klubu CF.

Výbor může kteréhokoli člena poradního sboru odvolat z jeho funkce pro jeho nečinnost, pro jednání v rozporu se zájmy Klubu CF, právními předpisy a/nebo těmito stanovami nebo
z důvodu snižování počtu členů poradního sboru. Člen poradního sboru může ze své funkce odstoupit, a to písemnou formou doručenou na kontaktní adresu Klubu CF. Funkce členovi poradního sboru zaniká nejpozději uplynutím dvou měsíců od data, kdy byla informace o odstoupení doručena.

Členové poradního sboru vykonávají svoji funkci osobně s náležitou péčí a v souladu s těmito stanovami a právními předpisy, zachovávají mlčenlivost ohledně informací, které by mohly mít nepříznivý dopad na Klub CF či jeho členy, dodržují etické principy Klubu CF a jednají v nejlepším zájmu Klubu CF.

Poradní sbor je poradním orgánem výboru, své činnosti vykonává na žádost, popř. pokyn výboru. Hlavním úkolem poradního sboru a jeho členů je podpora činnosti Klubu CF, jak je
specifikována v čl. 2 těchto stanov. Poradní sbor zejména:

a) je nápomocen při rozšiřování povědomí veřejnosti o Klubu CF a získávání prostředků osob na podporu jeho programů, činností a cílů od veřejnosti a z veřejného a soukromého sektoru,
b) poskytuje výboru konzultace při formulování strategických cílů a přípravě rozpočtu Klubu CF,
c) přispívá k rozvoji Klubu CF a k realizaci jeho cílů, a
d) je oprávněn podílet se na přípravě směrnic a dalších interních dokumentů Klubu CF a přijímat doporučení určená výboru.

Zasedání poradního sboru se koná podle potřeb výboru a poradního sboru, nejméně však jedenkrát ročně. Zasedání poradního sboru svolává kterýkoli člen výboru, přičemž výbor je povinen svolat zasedání poradního sboru na žádost člena poradního sboru. Zasedání poradního sboru je zpravidla svoláváno minimálně 7 dní před jeho konáním a členové
poradního sboru jsou informováni o jeho programu. Členové poradního sboru se mohou účastnit zasedání i prostřednictvím technických prostředků, např. za pomoci telefonického spojení, služby Skype nebo jiného podobného spojení. Zasedání poradního sboru mohou být zváni dle potřeby hosté, členové výboru jsou oprávněni se účastnit zasedání poradního sboru. Ze zasedání poradního sboru se nevyhotovuje zápis, ledaže o to požádá výbor nebo některý člen poradního sboru.

Výbor je oprávněn oslovovat jednotlivé členy poradního sboru také individuálně, zpravidla dle odborného zaměření či sféry zájmu člena poradního sboru. Členové poradního sboru se mohou účastnit zasedání výboru, nemohou však na něm hlasovat. Členové poradního sboru se mohou účastnit i zasedání členské schůze a revizní komise, pokud jim revizní komise v souladu s příslušnými právními předpisy a těmito stanovami takovou účast na svém zasedání umožní.

čl. 8 Základní zásady hospodaření Klubu CF

Prostředky na svou činnost získává Klub CF zejména z členských příspěvků, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, z dotací a grantů, z příjmů z vlastní činnosti a z ostatních příjmů.

Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a účel Klubu CF a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

Za řádnou správu majetku Klubu CF odpovídá výbor v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů Klubu CF. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem a členskou schůzí.

Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Klubu CF jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a dokumentech Klubu CF.

Čl.9 Závěrečná ustanovení

Klub CF může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

Dojde-li k zániku Klubu CF, přejde jeho majetek po vypořádání závazků na právnickou osobu, která má obdobné poslání a účel jako Klub CF.

Ve věcech neupravených těmito stanovami platí obecně závazné právní předpisy.