Invalidní důchod

Invalidita je ztráta nebo snížení pracovní schopnosti, přičemž rozlišujeme tři stupně invalidity. O invalidní důchod může požádat osoba mladší 65ti let, která se stala invalidní vlivem pracovního úrazu, nebo se stala invalidní v důsledku vážného onemocnění a zároveň splnila potřebnou dobu pojištění.

Invalidní důchod v mimořádných případech

O Invalidní důchod mohou žádat i osoby, které byly invalidní již před dovršením plnoletosti. Ty mají nárok na invalidní důchod z mladí. Podmínkou je dosažení alespoň 18 let, trvalý pobyt na území ČR a invalidita ve 3. stupni, přičemž invalidita vznikla před 18. rokem a tato osoba nebyla účastna na pojištění potřebnou dobu.

Tři stupně invalidity

Jedinec se stává invalidní, jestliže z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu (DNZS) nastal pokles jeho pracovní schopnosti o nejméně 35 %. Na základě poklesu pracovní schopnosti zákon rozlišuje tři stupně invalidity:

 • Invalidita 1. stupně – pokles pracovní schopnosti o 35 % – 49 %
 • Invalidita 2. stupně – pokles pracovní schopnosti o 50 % – 69 %
 • Invalidita 2. stupně – pokles pracovní schopnosti o 70 % a více

Invalidní důchod nemusí být trvalý, závisí na vývoji vašeho zdravotního stavu. Kontrolní lékařské prohlídky se provádí většinou jednou za 1 – 3 roky, podle závažnosti vašeho zdravotního stavu.

Potřebná doba pojištění

U invalidních důchodů jsou povinné doby pojištění nízké. Lhůty činí u osob ve věku:

 • do 20 let méně než jeden rok pojištění,
 • od 20 do 22 let jeden rok,
 • od 22 do 24 dva roky,
 • od 24 do 26 tři roky,
 • od 26 do 28 čtyři roky,
 • nad 28 let 5 roků.

Potřebná doba pojištění se zjišťuje z období před vznikem invalidity. U osob nad 28 let se zjišťuje z posledních 10 let před vznikem invalidity. Jestliže se pojištěnec stal invalidním vlivem pracovního úrazu, považuje se podmínka potřebné doby pojištění za splněnou. Do doby pojištění se také započítává tzv. náhradní doba pojištění.

Žádost o invalidní důchod

O invalidní důchod musíte sami požádat. Žádost o invalidní důchod sepisuje pracovník důchodového oddělení na místně příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Poté vytištěnou žádost pouze podepíšete. Žádný formulář žádosti o invalidní důchod, který byste si mohli dopředu vyplnit, neexistuje.

Náležitosti k podání žádosti

 • Občanský průkaz
 • doklady o studiu/učení – výuční list, maturitní vysvědčení, vysokoškolský diplom,
  vojenskou knížku nebo propouštěcí list (pouze muži),
 • rodné listy dětí (pouze ženy),
 • potvrzení o všech dobách v evidenci úřadu práce,
 • má-li být důchod vyplácet na bankovní účet – vyplněný a bankou potvrzený jeden z následujících tiskopisů. Žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet, příp. žádost o zařízení výplaty důchodu poukazem na účet manžela (manželky).

K prokázání invalidity potřebujete posudek o zdravotním stavu. Zda váš zdravotní stav odpovídá některému stupni invalidity, posuzuje lékař referátu lékařské posudkové služby pověřený posuzováním zdravotního stavu pro příslušnou správu sociálního zabezpečení. Eventuální přezkum provádí Posudková komise Ministerstva práce a sociálních věcí.

Lékařská posudková služba

Posudek obsahuje kromě jiného i účel, výsledek a odůvodnění posouzení, výčet rozhodujících podkladů o zdravotním stavu, míru poklesu pracovní schopnosti se stanovením, zda se jedná o dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav.

Správní rozhodnutí orgánu sociálního zabezpečení o invalidním důchodu uvádí:

 • stupeň invalidity,
 • den vzniku invalidity nebo den, od něhož došlo ke změně stupně invalidity,
 • procentní míru poklesu pracovní schopnosti, u poklesu aspoň o 70 % také údaj o tom, zda jste schopni výdělečné činnosti za zcela mimořádných podmínek,
 • orgán, který posoudil váš zdravotní stav a pracovní schopnost a datum posouzení,
 • u pracovního úrazu či nemoci z povolání také to, že invalidita vznikla následkem pracovního úrazu či nemoci z povolání.

Zákonná lhůta pro vyřízení je 90 dnů. Délka vyřízení závisí na tom, zda jsou v evidenci ČSSZ všechny podklady a na součinnosti ošetřujícího lékaře a klienta během procesu posuzování zdravotního stavu.

Lékařská posudková služba

Pokud nesouhlasíte s rozhodnutím ČSSZ, můžete proti němu podat písemné námitky do 30 dnů ode dne jeho doručení. Námitky lze podat přímo u ČSSZ nebo prostřednictvím kterékoliv OSSZ. Z podání musí být patrné, které rozhodnutí účastník řízení napadá, v čem spatřuje jeho nezákonnost a čeho se domáhá. V rámci řízení o námitkách lze požadovat i přezkoumání zdravotního stavu. V tom případě je vhodné doložit nové lékařské zprávy.

V případě, že nebudete vědět, jak námitku sepsat, aby splňovala všechny zákonem předvídané náležitosti, neváhejte se obrátit na Mgr. Alžbětu Slavíčkovou, na emailu slavickova@klubcf.cz. Do textu emailu uveďte datum doručení rozhodnutí a do příloh vložte rozhodnutí, proti kterému bude námitka směřovat, posudek o zdravotním stavu. Potřebu dalších dokumentů již bude řešit osobně sociální pracovnice.

O námitkách ČSSZ rozhoduje ve lhůtách podle správního řádu, tj. do 30–60 dnů podle složitosti případu.
Pokud nesouhlasíte s výsledkem námitkového řízení, máte možnost podat u příslušného soudu správní žalobu. Pro účely soudního řízení obvykle posudek vypracovává posudková komise MPSV.

Pro nárok i výši budoucího starobního důchodu se započítává pouze doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně, která je tzv. náhradní dobou pojištění. Doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně není dobou pojištění, pouhé pobírání tohoto důchodu se do doby potřebné pro nárok na starobní důchod nepočítá.

Kontakt na sociální poradkyně

Kontaktujte nás telefonicky, mailem, nebo se osobně zastavte v naší poradně na adrese Klubu nemocných cystickou fibrózou. Před návštěvou je však nutné dopředu zavolat a domluvit se.

avatar-image

Mgr. Alžběta Slavíčková

sociálně právní poradenství

(+420) 777 666 156

socialnepravni@klubcf.cz