Průkaz osoby zdravotně postižené

Průkaz osoby zdravotně postižené (OZP) si může nárokovat žadatel starší jednoho roku, s tělesným, smyslovým, nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu. Stavu, který podstatně omezuje schopnost pohyblivosti, orientace, nebo se jedná o osoby s poruchou autistického spektra. Existují celkem tři stupně průkazů.

Právní úprava průkazu pro OZP je obsažena v § 34 a násl. Zákona č. 329/2011 Sb. Vyhláška č. 388/2011 Sb. stanoví, které zdravotní stavy lze považovat za podstatné omezení schopnosti pohyblivosti a orientace pro jednotlivé typy průkazů.

Typy průkazů

  • Průkaz TP

    Nárok má osoba se středně těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Taková osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí. V exteriéru je schopna chůze se sníženým dosahem a má problémy při chůzi okolo překážek a na nerovném terénu.

  • Průkaz ZTP

    Nárok má osoba s těžkým funkčním postižením pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra. Taková osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna samostatné pohyblivosti v domácím prostředí a v exteriéru je schopna chůze se značnými obtížemi a jen na krátké vzdálenosti.

  • Průkaz ZTP/P

    Nárok má osoba se zvlášť těžkým funkčním postižením nebo úplným postižením pohyblivosti nebo orientace s potřebou průvodce, včetně osob s poruchou autistického spektra. Taková osoba je při dlouhodobě nepříznivém zdravotním stavu schopna chůze v domácím prostředí se značnými obtížemi, popřípadě není schopna chůze vůbec. V exteriéru není schopna samostatné chůze a pohyb je možný zpravidla jen na invalidním vozíku.

Jak získat průkaz OZP

Výhody průkazů Průkaz TP Průkaz ZTP Průkaz ZTP/P
Vyhrazené místo
Vyhrazené místo k sezení ve veřejných dopravních prostředcích pro pravidelnou hromadnou dopravu osob. Výjimkou jsou dopravní prostředky, v nichž jsou místa vázána na zakoupené místenky.
Přednost při projednávání záležitostí
Přednost při osobním projednávání své záležitosti, vyžaduje-li toto jednání delší čekání, zejména stání; za osobní projednávání záležitostí se nepovažuje nákup v obchodech ani obstarávání placených služeb ani ošetření a vyšetření ve zdravotnických zařízeních.
MHD Zdarma
Bezplatnou dopravu pravidelnými spoji místní veřejné hromadné dopravy osob (tramvajemi, trolejbusy, autobusy, metrem)
75% sleva na vnitrostátní přepravu
Sleva 75 % z jízdného ve druhé vozové třídě osobního vlaku a rychlíku v rámci vnitrostátní přepravy a sleva 75 % v pravidelných vnitrostátních spojích autobusové dopravy.
Bezplatná doprava průvodce
Bezplatná doprava průvodce veřejnými hromadnými dopravními prostředky v pravidelné vnitrostátní osobní hromadné dopravě
Bezplatná doprava vodícího psa
Bezplatnou dopravu vodícího psa, je-li úplně nebo prakticky nevidomá, pokud ji nedoprovází průvodce.

Držiteli průkazu ZTP, nebo ZTP/P a jeho průvodci, může být poskytnuta sleva ze vstupného na divadelní a filmová představení, koncerty a jiné kulturní a sportovní akce. Tyto benefity jsou nenárokovatelné. Další nároky držitelů průkazu TP, ZTP nebo ZTP/P, upravují jiné právní předpisy, kterými jsou např. zákon o daních z příjmů, zákon o místních poplatcích, zákon o správních poplatcích, zákon o pozemních komunikacích, zákon o dani z nemovitosti.

MPSV - žádost o příspěvek na péči

Příspěvek na mobilitu

Jednou z dávek, která má zmírnit finanční dopady zdravotního postižení, je příspěvek na mobilitu. Pro jeho získání je rozhodující, aby vám úřady přiznaly nárok na průkaz osoby se zdravotním postižením typu ZTP či ZTP/P (tedy průkaz osoby Zvlášť Těžce Postižené nebo Zvlášť Těžce Postižené s Průvodcem). Proto dřív než o příspěvek na mobilitu požádáte, přihlaste se o průkazku na kontaktním pracovišti úřadu práce. Příspěvek dělá pro obě skupiny 550 korun a vyplácí se za každý měsíc zpětně.

Vedle příspěvku na mobilitu dostanou držitelé průkazu ZTP a ZTP/P také Parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením. Vedle parkování na vyhrazených místech díky němu nemusí platit za použití dálnic a rychlostní silnic, jinak řečeno: kupovat dálniční známku. V ostatních zemích Evropské unie se ale parkovací průkaz vztahuje pouze na parkování.

Řízení o přiznání průkazu

[row] [col1] Řízení o přiznání průkazu osoby se zdravotním postižením se zahajuje na základě písemné žádosti podané na tiskopisu předepsaném ministerstvem. Ty jsou k dispozici na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce nebo na jejich webových stránkách v sekci Formuláře. Žádost se podává na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, v místě trvalého pobytu žadatele o příspěvek. [/col1][col2] Po podání žádosti zašle krajská pobočka Úřadu práce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení zdravotního stavu osoby (platí totéž, co uvádíme o posouzení zdravotního stavu v sekci „Příspěvek na péči“). Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda se průkaz přiznává či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat. Odvolání se podává prostřednictvím úřadu, který napadené rozhodnutí vydal, o odvolání pak rozhoduje Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV). Lhůta pro podání odvolání činí 15 dní.

[btn-green text="MPSV - žádost o přiznání průkazu" link="https://www.mpsv.cz/-/zadost-o-priznani-prukazu-osoby-se-zdravotnim-postizenim" target="blank"]

Pomůžeme vám

Pokud jste v situaci, že bylo vydáno ÚP rozhodnutí, s kterým jste se neztotožnili a chcete využít svého práva na odvolání, neváhejte nás kontaktovat na email: slavickova@klubcf.cz. Do textu emailu, prosím, uveďte datum, kdy Vám bylo doručeno rozhodnutí ÚP. Tento termín je nezbytný pro určení běhu lhůty pro odvolání. [list-section] [list item="Rozhodnutí ÚP"][/list] [list item="posudek LPS a kopii záznamu ze sociálního šetření,posudek LPS a kopii záznamu ze sociálního šetření"]Kopii ze záznamu sociálního šetření lze vyžádat na úřadu práce, případně si ji ofotit, při nahlédnutí do spisu.[/list] [list item="přílohu k žádosti o soc.dávky (vystavenou CF lékařem)"]Do textu emailu, prosím, uveďte datum, kdy Vám bylo doručeno rozhodnutí ÚP. Tento termín je nezbytný pro určení běhu lhůty pro odvolání.[/list] [/list-section] [/col2] [/row]

Kontakt na sociální poradkyně

Kontaktujte nás telefonicky, mailem, nebo se osobně zastavte v naší poradně na adrese Klubu nemocných cystickou fibrózou. Před návštěvou je však nutné dopředu zavolat a domluvit se.

avatar-image

Mgr. Alžběta Slavíčková

sociálně právní poradenství

(+420) 777 666 156

socialnepravni@klubcf.cz