Příspěvek na péči

Nárok na příspěvek a možnost požádat o něj mají pacienti, starší jednoho roku, kteří jsou z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu závislí na pomoci jiné fyzické osoby – většinou rodičů či jiných blízkých příbuzných. Žadatelem je vždy nemocný, nikoliv rodič.

Příspěvek je poskytován na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 505/2006 Sb.).

Proces příznání příspěvku

1Zahájení řízení

Pokud chcete podat žádost o příspěvek na péči nebo si zažádat o navýšení tohoto příspěvku, musíte podat písemnou žádost. Podat žádost je možné pouze na předepsaném formuláři Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Žádost musíte podat na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce ČR (je nutné zajít na Úřad práce v místě trvalého bydliště žadatele o příspěvek na péči). Nezapomeňte že, žadatel je vždy nemocný, nikoliv rodič či jiný příbuzný.

MPSV - žádost o příspěvek na péči

2Posuzování pacienta

Po podání žádosti vás bude kontaktovat sociální pracovník z Úřadu práce ČR, kvůli sjednání termínu sociálního šetření, které bude probíhat u vás doma. Sociální pracovník během něj posoudí zvládání základních životních potřeb žadatele. Toto je šetření je důležité vzhledem k určení stupně závislosti.

Jak se připravit na sociální šetření

3Posudek Okresní správy sociálního zabezpečení (OSSZ)

Úřad práce ČR podá žádost k posouzení stupně závislosti osoby lékařské posudkové službě, která spadá pod Okresní správu sociálního zabezpečení. Posudkový lékař bude hodnotit zdravotní stav žadatele a na základě něho určí stupeň závislosti. Posudkový lékař má také k dispozici výsledky sociálního šetření a zprávu od praktického lékaře. Pro CF pacienty doporučujeme přidat k žádosti přílohu v podobě zprávy od vašeho CF lékaře. Toto vyjádření je dobré předat svému praktickému lékaři a poprosit ho, aby ho přiložil ke zprávě, kterou bude posílat posudkové službě. Doporučujeme si o vyjádření u CF lékaře zažádat včas, tedy před podáním žádosti. CF lékař obvykle nemůže vydat vyjádření ze dne na den.

Trvání řízení

Lhůta pro vyřízení žádosti o příspěvek na péči činí 60 dnů. Vydání posudku, který vytvoří posudkový lékař trvá nejdéle 45 dnů. V ojedinělých případech je možné lhůtu prodloužit až na 90 dní. Je nutné ale říci, že praxi nejsou tyto lhůty příliš dodržovány.

Pokud vám bude nárok na příspěvek na péči přiznán, bude vyplácen zpětně, tudíž k datu podání žádosti.

Přerušení řízení

Krajská pobočka Úřadu práce ČR přeruší řízení o příspěvku na dobu, po kterou OSSZ posuzuje stupeň závislosti osoby, nebo je osobě poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace (lhůta pro vydání rozhodnutí neběží).

Povinnosti příjemce příspěvku

Žadatel, kterému byl přiznán příspěvek je povinen dodržovat následující kritéria. V případě, že nejsou plněna, může být žadateli zastavena výplata příspěvku, nebo mu může být kompletně odebrán.

 • Ohlásit změny ve skutečnostech

  V případě změny musí být do osmi dnů tato změna ohlášena Úřadu práce ČR písemnou formou. Jedná se o změny, které by měly vliv na nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu (např. změna zdravotního stavu).

 • Osvědčit skutečnosti

  Úřad práce ČR vás může vyzvat k osvědčení nějaké skutečností. Je nutné skutečnosti osvědčit do osmi dnů od doručení výzvy.

 • Ohlásit změny týkající se zajištění pomoci

  Písemně ohlásit příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR změny týkající se zajištění pomoci, a to ve lhůtě do 8 dnů ode dne, kdy tato změna nastala; tuto povinnost plní příjemce příspěvku na tiskopisu předepsaném Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR, jehož součástí je písemný souhlas osoby blízké anebo jiné fyzické osoby nebo právnické osoby s poskytováním pomoci oprávněné osobě („Oznámení o poskytovateli pomoci“).

 • Využívat příspěvek na účely péče o nemocného

  Příspěvek musí být využit na zajištění potřebné péče, ať už osobou blízkou nebo poskytovatelem sociálních služeb.

 • Nahlásit výši příjmů

  Je nutné ohlásit Úřadu práce ČR výši příjmů rozhodnou pro zvýšení příspěvku do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí kalendářního čtvrtletí.

Odvolání se proti rozhodnutí řízení

[row] [col1] Proti rozhodnutí ve věci přiznání nároku na příspěvek na péči (nepřiznání či odejmutí dávky) lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí (doručení) k Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR prostřednictvím krajské pobočky Úřadu práce ČR, která rozhodnutí vydala. [/col1][col2] Správní orgán, který napadené rozhodnutí vydal (krajská pobočka Úřadu práce ČR), je může dle § 87 Zákona č. 500/2004 Sb., správní řád zrušit nebo změnit (přehodnotit). Pokud však krajská pobočka Úřadu práce ČR na svém rozhodnutí trvá, předává odvolání (spis se svým stanoviskem) odvolacímu správnímu orgánu (Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR, které pro účely odvolacího řízení posuzuje stupeň závislosti) do 30 dnů ode dne doručení odvolání. Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť složitý případ. Délka odvolacího řízení by tedy neměla překročit 90 dnů (Úřad práce ČR a Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR) + 60 dnů (lhůta pro vydání posudku posudkovou komisí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR, nestanoví-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu delší). Brání-li však vydání posudku závažné důvody, sdělí orgán sociálního zabezpečení příslušný k posouzení zdravotního stavu neprodleně tyto důvody orgánu, který o posouzení požádal, v těchto případech se lhůta prodlužuje o 30 dnů, nestanoví-li orgán, který o posouzení požádal, lhůtu delší. V případě neúspěchu tohoto opravného prostředku (odvolání) má žadatel možnost dále podat správní žalobu k příslušnému krajskému soudu podle místa svého trvalého bydliště. Žalobu lze podat do 2 měsíců od data doručení rozhodnutí z odvolacího řízení.

Pomůžeme vám

Pokud jste v situaci, že bylo vydáno ÚP rozhodnutí, s kterým jste se neztotožnili a chcete využít svého práva na odvolání, neváhejte nás kontaktovat na email: slavickova@klubcf.cz. Do příloh emailu vložte: [list-section] [list item="rozhodnutí ÚP"][/list] [list item="posudek LPS a kopii záznamu ze sociálního šetření"]Kopii ze záznamu sociálního šetření lze vyžádat na úřadu práce, případně si ji ofotit, při nahlédnutí do spisu.[/list] [list item="přílohu k žádosti o soc.dávky (vystavenou CF lékařem)"]Do textu emailu, prosím, uveďte datum, kdy Vám bylo doručeno rozhodnutí ÚP. Tento termín je nezbytný pro určení běhu lhůty pro odvolání.[/list] [/list-section] [/col2] [/row]

Kontakt na sociální poradkyně

Kontaktujte nás telefonicky, mailem, nebo se osobně zastavte v naší poradně na adrese Klubu nemocných cystickou fibrózou. Před návštěvou je však nutné dopředu zavolat a domluvit se.

avatar-image

Mgr. Alžběta Slavíčková

sociálně právní poradenství

(+420) 777 666 156

socialnepravni@klubcf.cz