Ostatní sociální dávky a dávky hmotné nouze

Ocitli jste se v obtížné životní situaci, kterou těžko zvládáte a potřebovali byste finančně podpořit? V této sekce najdete strukturovaný přehled dávkového systému v ČR a zjistitíte, zda-li systém pamatuje na situaci, ve které jste se ocitli a bylo by tak možné požádat o finanční podporu formou některé z dávek.

Dávkový systém v ČR se rozlišuje na dávky pojistné (příspěvkové) a dávky nepojistné (nepříspěvkové). Pojistná dávka je dávka, ne kterou máme nárok pouze tehdy, pokud jsme byli plátci příslušného pojištění, naproti tomu dávky nepojistné jsou dávky financované ze státního rozpočtu a bývají určeny především rodinám s nezaopatřenými dětmi nebo osobám s nízkými příjmy či osobám zdravotně postiženým, pokud je postihla uznaná sociální situace, se kterou si vlastními silami neporadí a je na místě je v takovém případě podpořit.

1Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění zahrnuje základní důchodové a nemocenské pojištění, které není povinné, pokud nepracujeme a nemáme jiné zdanitelné příjmy

Důchodové pojištění

 • Starobní důchod

  Nárok na něj vzniká dosažením důchodového věku a získáním potřebné doby důchodového pojištění.

 • Invalidní důchod

  Podmínkou vzniku nároku je tzv. „zjištění invalidity“ a potřebná doba pojištění.

 • Vdovský a vdovecký důchod

  Nárok má vdova/vdovec po zemřelém manželovi/manželce, pokud byl příjemcem starobního důchodu nebo zemřelý ke dni úmrtí získal potřebnou dobu pojištění pro nárok na starobní nebo invalidní důchod.

 • Sirotčí důchod

  Nárok na něj má dítě po zemřelém rodiči (osvojiteli) za zákonem stanovených podmínek, zejm.jde o dosažení potřebné doby pojištění zemřelou osobou.

Nemocenské pojištění

Nemocenské pojištění je určeno pro výdělečně činné osoby, které v důsledku tzv. krátkodobých sociálních událostí nemohou zajistit dočasně příjem vlastními silami.

 • Nemocenská

  Je určena pro zaměstnance a OSVČ, kteří byli lékařem shledáni dočasně práce neschopnými.

 • Peněžitá pomoc v mateřství

  Náleží v souvislosti s péčí o novorozené dítě rodiči nebo pojištěnci, který zajišťuje náhradní rodičovskou péči, nutná podmínka nemocenského pojištění (min. 270 dnů v posledních dvou letech před nástupem na PPM).

 • Otcovská

  Náleží 7 dnů v souvislosti s péčí o novorozené dítě otci dítěte nebo pojištěnci (muž či žena), který převzal dítě do péče nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí příslušného orgánu.

 • Ošetřovné

  Nárok má zaměstnanec, který nemůže pracovat, protože ošetřuje nemocného člena domácnosti (OSVČ žádat nemůže).

 • Dlouhodobé ošetřovné

  Nárok má zaměstnanec a OSVČ, pokud budou pečovat o člena rodiny, u kterého lékař (zpravidla z nemocnice) rozhodl, že jeho zdravotní stav potřebuje po propuštění z hospitalizace domácí celodenní péči. Hospitalizace musí trvat min. 7 dní, celodenní domácí péče pak min.30dní.

 • Vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství

  Je poskytován ženám, které byly kvůli těhotenství či mateřství, kojení (do 9. měsíce po porodu) převedeny na jinou práci a v souvislosti s tímto převedením došlo bez jejich zavinění k poklesu příjmu.

2Nepříspěvkové (nepojistné) sociální dávkové systémy

Nepříspěvkový systém je financovaný ze státního rozpočtu a podporuje především rodiny s nezaopatřenými dětmi, osoby s nedostatečnými příjmy a osoby zdravotně postižené, pokud je postihla některá ze státem uznaných sociálních situací.

systém státní sociální podpory

Prostřednictvím státní sociální podpory stát přispívá především rodinám s nezaopatřenými dětmi v případě uznané sociální situace, na jejíž řešení rodina vlastními silami a vlastními prostředky nestačí. Dávky státní sociální podpory sledují životní cyklus nezaopatřeného dítěte od jeho narození po ukončení jeho vzdělávacího procesu a poskytují pomoc rodinám s dětmi v různých obtížných životních situacích (jako je nedostatečný příjem, péče o novorozené nebo malé dítě, péče o dítě se zdravotním postižením, neúplnost rodiny apod.

 • Přídavek na dítě

  Je dávkou poskytovanou rodinám s dětmi, která jim pomáhá krýt náklady spojené s výchovou a výživou nezaopatřených dětí. Nárok mají rodiny s příjmem do 2,7násobku životního minima.

 • Rodičovský příspěvek

  Nárok má rodič, který po celý kalendářní měsíc osobně, celodenně a řádně pečuje o dítě, které je nejmladší v rodině, a to až do vyčerpání celkové částky 300 000,-Kč (450000,- Kč u vícerčat).

 • Příspěvek na bydlení

  Příspěvek na náklady na bydlení rodinám a jednotlivcům s nízkými příjmy. Nárok má vlastník nebo nájemce bytu, jestliže 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny nestačí k pokrytí nákladů na bydlení a zároveň těchto 30% (v Praze 35%) příjmů rodiny je nižší než tabulkové náklady stanovené zákonem.

 • Porodné

  jednorázový příspěvek na náklady související s narozením dítěte, nárok na porodné je vázán na stanovenou hranici příjmů v rodině – nižší než 2,7násobek životního minima rodiny. Výše činí 13 000 Kč na první živě narozené dítě, při narození druhého živého dítěte je to 10 000 Kč.

 • Pohřebné

  Nárok má osoba, jež vypravila pohřeb nezaopatřenému dítěti, nebo osobě, která byla rodičem nezaopatřeného dítěte. Výše pohřebného je 5 000 Kč.

 • Dávky pěstounské péče

  Příspěvky na potřeby spojené s péčí o dítě, o které se rodiče nemohou nebo nechtějí starat, a které je svěřené do pěstounské péče.

systém sociálních služeb

Systém pomoci osobám s nedostatečnými příjmy, motivující tyto osoby k aktivní snaze zajistit si prostředky k uspokojení životních potřeb.

 • Příspěvek na živobytí

  Nárok vzniká osobě či rodině, pokud po odečtení přiměřených nákladů na bydlení nedosahuje příjem této osoby či rodiny částky živobytí. Částka živobytí se odvíjí od částek existenčního a životního minima.

 • Doplatek na bydlení

  Řeší nedostatek příjmu k uhrazení nákladů na bydlení tam, kde nestačí vlastní příjmy osoby či rodiny včetně příspěvku na bydlení. V případech hodných zvláštního zřetele může orgán pomoci v hmotné nouzi doplatek na bydlení poskytnout do části bytu, po splnění hygienických podmínek do ubytovacího zařízení a po splnění stavebně technických standardů kvality bydlení do jiného než obytného prostoru. Jako případ hodný zvláštního zřetele se vždy považuje ubytování v pobytových sociálních službách (např. azylový dům, domov pro seniory, chráněné bydlení).

 • Mimořádná okamžitá pomoc

  Je poskytována osobám, které se ocitnou v situacích, které je nutno bezodkladně řešit. Zákon stanoví šest takových situací.

systém dávek sociální péče pro OZP

 • Příspěvek na mobilitu

  Je opakující se nároková dávka, která je určena osobě starší 1 roku, a je držtitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.

 • Příspěvek na zvláštní pomůcku

  Nárok má osoba starší 1 roku, která má těžkou vadu nosného a pohybového ústrojí, těžké sluchové nebo zrakové postižení.

 • Průkaz OZP (není dávkou ve smyslu zákona)

  Nárok má osoba starší 1 roku s tělesným, smyslovým nebo duševním postižením charakteru dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu, které podstatně omezuje její schopnost pohyblivosti nebo orientace, včetně osob s poruchou autistického spektra.

systém pomoci v hmotné nouzi

 • Příspěvek na péči

  Poskytuje se osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby.

Kontakt na sociální poradkyně

Nevyznáte se v systému dávek? Potřebujete poradit, na co máte nárok a jak můžete o příslušnou dávku požádat? Kontaktujte naší sociální pracovnici.

avatar-image

Mgr. Alžběta Slavíčková

sociálně právní poradenství

(+420) 777 666 156

socialnepravni@klubcf.cz