Testování na organoidech

Mutací genu transmembránového regulátoru vodivosti cystické fibrózy (CFTR) jsou tisíce druhů. Některé jsou častější, jiné naopak velmi vzácné. Pro realizaci klinické studie ověřující bezpečnost a účinnost nového léku je však potřebné zapojit určitý počet účastníků s danou mutací, což právě u vzácných typů často není možné. Pro ověření účinnost léku na jedince se vzácným typem mutace je tak možné využít organoidů.

Co to jsou organoidy

Organoidy jsou buněčné kultury, které jsou v laboratorních podmínkách vypěstované ze vzorků odebrané střevní sliznice daného pacienta. V praxi tak dojde k vytvoření něčeho, co se podobá orgánu a odtud označení organoid

Jak testování probíhá

Ověření účinnosti léku je založeno na tom, že je organoid vytvořen jako kruhovitá struktura buněk, na jejichž povrchu se za normálních podmínek vytváří chloridový kanálek. Takto vytvořený organoid se nechává inkubovat společně s daným lékem a pakliže je lék účinný, vytvoří se na vnitřním obvodu organoidu funkční chloridové kanálky a voda tak začne proudit dovnitř organoidu. Z toho plynoucí bobtnání organoidu značí účinnost daného léku na funkčnost CFTR kanálku buněk daného pacienta.

Klinické studie

Organoidy – nová cesta k testování terapie – MUDr. Eva Fürstová

Projekt HIT CF

[row] [col1] Cílem HIT CF je zjistit, zda by pro pacienty se vzácnými mutacemi CFTR genu, u kterých nelze provést standardní klinickou studii, mohla být vhodná léčba některým z již vyvinutých modulátorů. Za tímto účelem jsou na organoidech jednotlivých pacientů testovány léky dvou firem: Proteostasis Therapeutical, Inc. (PTI) a Eloxx Pharmaceuticals. Skutečná klinická odpověď na daná léčiva je následně testována na vzorku 78 pacientů, u kterých vykázaly organoidy nejlepší reaktivitu. [/col1][col2]

Kdo je vhodným kandidátem?

První část projektu HIT CF, zaměřená na náběr pacientů a odběr organoidů, skončila v březnu 2020. Vhodným kandidátem pro zařazení do projektu byl pacient s potvrzenou diagnózou cystické fibrózy starší 18 let a současně vzácným genotypem (tj. se dvěma vzácnými mutacemi CFTR genu). Do projektu nebyli zařazeni:
  • pacienti s mutací: F508del, G551D, G1244E, G1349D, G178R, G551S, S1251N, S1255P, S549N, S549R, R117H, A455E, 3849+10kbC>T (z důvodu již existující a schválené léčby modulátory)
  • pacienti s kombinací dvou z následujících mutací: G542X, 1717-1G>A, 621+1G>T, 3120+1G>A, 1898+1G->A, CFTRdele2,3 and 2183AA->G (v jejich případě se nejedná o ultravzácné mutace)
  • pacienti po transplantaci plic
  • pacienti, kteří mají současně závažné orgánové postižení ( např.jater ), které by jim později bránilo v zařazení do klinické studie, zejména s ohledem na možné nežádoucí účinky léků
[/col2] [/row]

Aktuální situace

Od září 2018 do března 2020 byly odebrány vzorky rektálních biopsií od celkem 502 pacientů z celé Evropy (47 center ze 16 evropských zemí), v České republice bylo odebráno celkem 10 pacientů. Do konce roku 2020 bude vybráno minimálně 50 pacientů, jejichž střevní organoidy reagovaly v laboratoři nejlépe na molekuly firmy PTI. U těchto pacientů bude následně probíhat klinická studie, které by se měla účastnit CF centra ze 14 evropských zemí. Centra, kde bude klinická studie probíhat, prozatím nejsou známa, ale budou vybrána na principu přítomnosti nejvyššího počtu vhodných kandidátů pro testování léků v daném centru. Zahájení klinické studie s molekulami firmy Eloxx se plánuje na začátek roku 2021.

Výzkumný tým FN Motol

Řešitelé

MUDr. Tereza Doušová
Pediatrická klinika 2. LF UK a FN Motol.

Prof. MUDr. Pavel Dřevínek, Ph.D
Ústav lékařské mikrobiologie 2. LF UK a FN Motol

MUDr. Libor Fila, Ph.D.
Pneumologická klinika 2. LF UK a FN Motol

avatar-image

MUDr. Tereza Doušová

Hlavní řešitel

(+420) 702 013 011

tereza.dousova@fnmotol.cz

avatar-image

RNDr. Lucie Bořek-Dohalská, Ph.D.

Studijní koordinátor

(+420) 777 053 381

lucie.borek-dohalska@lfmotol.cuni.cz