Víte jaká jsou práva pacientů?

Jste pacient? A víte, jaká jsou Vaše práva?

Je důležité je nejen znát, ale i vědět, jak se jich domoci. Práv pacientů v souvislosti s poskytováním zdravotní péče je hned několik, pojďme si je tedy všechny představit…

Právo na informace o zdravotním stavu

 • o příčině a původu nemoci (v případě, že jsou známy), jaká jsou stádia nemoci a její předpokládaný vývoj
 • všech možnostech léčby, výhodách a nevýhodách každé z nich a o tom, jak vysoká je efektivita léčby
 • o navrženém léčebném plánu, i o rizicích spojených s nedodržováním doporučení ošetřujícího lékaře
 • o lécích, proč a za jakým účelem jsou podávány, o důsledcích a případných omezeních v životosprávě a dosavadním způsobu života v souvislosti s užíváním léku, o vedlejších účincích a co dělat, když se takové účinky objeví, popřípadě na koho se obrátit
 • o všech dalších alternativách léčby, které jsou podloženy vědeckými daty, ale i o těch, které nejsou v ČR hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, a na koho se v případě zájmu o takovou léčbu obrátit
 • o případných změnách léčby/podávaného léku, včetně důvodu, proč lékař změnu navrhuje
 • o klinických studiích, do kterých může být pacient zařazen a ve kterých je ověřována léčba daného onemocnění novými léky či metodami
 • o úhradě zdravotních služeb

 

V ideálním případě by tyto informace měl předávat ošetřující lékař pacienta. Tyto informace je třeba podat individuálně a vždy srozumitelně. Pacient má vždy možnost klást další otázky. Pacient si též sám volí, komu může lékař sdělovat informace o jeho zdravotním stavu. Zároveň má také právo říci, že si nikoho informovat nepřeje, a to například ani sám sebe. Poskytovatel si také musí vyžádat svobodný a informovaný souhlas s konkrétním léčebným a diagnostickým výkonem či postupem. Tento souhlas se nevyžaduje, pokud je ošetření neodkladné.

 

Právo na respektování pacientovy vůle při poskytování zdravotní péče – tzv. dříve vyslovené přání

 

Poskytovatel musí na pacientovo dříve vyslovené přání brát zřetel, pokud:

 

 • existuje písemná forma přání, a ta musí mít úředně ověřený podpis pacienta
 • je k dispozici (může být uloženo např. u příbuzných, praktického lékaře, v dokladech u samotného pacienta)
 • v případě, že nastala situace, k níž se přání vztahuje
 • pacientův zdravotní stav je takový, že není schopen vyslovit nový souhlas či nesouhlas
 • přání se uskuteční na základě písemného poučení pacienta o důsledcích jeho rozhodnutí –

toto poučení však musí být součástí dříve vysloveného přání

Toto přání je nutné vyslovit písemně předem pro případ, že pacient nebude v takovém zdravotním stavu, který mu umožní vyslovit souhlas či nesouhlas se zdravotním výkonem. U dětí, mladistvých a osob se sníženou svéprávností nelze toto přání uplatnit.

 

Právo nahlížet do zdravotnické dokumentace, pořizovat si její kopie a opisy, či požádat o výpis ze zdravotnické dokumentace

Kdo smí nahlížet do zdravotnické dokumentace a kdo může požádat o její kopii?

 • sám pacient a jeho zákonný zástupce
 • osoba, kterou si určil sám pacient nebo jeho zákonný zástupce či opatrovník
 • osoba, která je pacientem uvedena na formuláři „Poučení a souhlas s hospitalizací nebo ambulantní péčí“, který se ukládá do zdravotnické dokumentace
 • osoba zmocněná na základě plné moci
 • opatrovník
 • pěstoun nebo jiná osoba pečující o pacienta

 

Často se stává, že pacient kvůli svému aktuálnímu zdravotnímu stavu nemůže určit, komu mají být informace poskytnuty. V takovém případě mají právo na tyto informace osoby blízké, tj. manžel/ka, rodiče, sourozenec, děti, prarodiče či vnuci. Problém s poskytováním informací mívají nesezdaní partneři, který svůj vztah k sobě navzájem nemají jak prokázat.

 

Právo na poskytování zdravotních služeb na náležité odborné úrovni, spolu s právem vybrat si poskytovatele zdravotních služeb

Dle zákona o zdravotních službách má pacient právo vybrat si poskytovatele těchto služeb.

Tato svobodná volba není zákonem garantována pouze v těchto případech:

 • převozu zdravotnickou záchrannou službou
 • poskytování pracovnělékařských služeb
 • nařízení izolace či karantény
 • převozu na záchytnou službu

 

Second opinion (možnost pacienta požádat o konzultaci/druhý názor jiného lékaře či zdravotnické zařízení)

Pacient má právo si vyžádat názor od jiného zdravotnického zařízení či lékaře, než který mu dosud poskytoval své služby. Původní poskytovatel služby musí jinému poskytovateli zdravotní služby zpřístupnit všechny doposud zjištěné informace o pacientově zdravotním stavu. Konzultace jiného zdravotnického centra či lékaře není hrazena z veřejného zdravotního pojištění. Hradí ji tedy sám pacient.

 

Právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí, včetně práva na přítomnost osoby blízké

To zahrnuje také právo na přijímání návštěv v průběhu hospitalizace nebo právo na odmítnutí přítomnosti jiných osob při vyšetření, právo na mlčenlivost a zachování důvěrnosti informací ze strany zdravotníků.

 

KAM SE MOHU OBRÁTIT S PROSBOU O POMOC?

Ministerstvo zdravotnictví

Obrátit se lze na ministerstvo zdravotnictví (www.mzcr.cz, e-mail: verejnost@mzcr.cz). Na webových stránkách ministerstva je také ke stažení příručka Rádce pacienta (http://www.mzcr.cz/kvalitaabezpeci/obsah/radce-pacienta_2898_29.html), která je určená lidem, kteří se chtějí lépe zorientovat ve zdravotnických zařízeních, zdravotnické legislativě, problematice poskytování zdravotních služeb apod.

Zdravotní pojišťovny

Vaše zdravotní pojišťovna má své informační centrum nebo telefonní linku, na které Vám zodpoví vaše dotazy. Jednou z povinností pojišťoven je pomoci pacientovi s nalezením lékaře, pokud si pacient neví rady.

Pacientské organizace

Zástupci pacientských organizací jsou členy Pacientské rady ministerstva zdravotnictví, kde hájí zájmy pacientů v jednotlivých pracovních skupinách.

V případě pacientů s cystickou fibrózou se můžete obrátit na Klub nemocných cystickou fibrózou, který vám rád pomůže s prosazením vašich práv.

Česká lékařská komora, Česká lékárnická komora a Česká stomatologická komora

Každý z nás má možnost podávat stížnosti k těmto orgánům, v případě, že má pocit, že jeho lékař nejednal správně nebo eticky.

Veřejný ochránce práv (ombudsman)

Na ochránce práv se mohou obracet lidé se stížnostmi na všechny úřady, které vykonávají státní správu (ministerstva, krajské, městské či obecní úřady, další specializované úřady – např. zdravotní pojišťovna)

Právní poradny

Občanské společnosti (NNO-nevládní neziskové organizace) často vedou bezplatné právní poradny. Jde například o Ligu lidských práv a její projekt Férová nemocnice (www.ferovanemocnice.cz).