Molekulárně genetické vyšetření

Molekulárně genetické vyšetření se provádí testováním DNA obvykle získané z klasicky odebraného vzorku krve, dále také z části placenty nebo jiných buněk lidského těla. DNA je možno uchovávat ve zmraženém stavu k dalšímu vyšetřování po mnoho let. Dosud bylo na celém světě objeveno více než 2000 různých mutací genu pro cystickou fibrózu. Z tohoto obrovského množství se ale pouze 20 mutací vyskytuje poměrně běžně. Zastoupení mutací se liší u různých populací, proto je důležité znát původ rodiny.

Nejčastější mutací v CFTR genu je F508del (čti delta F508), která se vyskytuje asi u 71 % pacientů v České republice. Nález dvou CF mutací potvrzuje u pacienta diagnózu cystické fibrózy. Různé mutace způsobují rozdílné postižení CFTR proteinu, které se může odrazit i na závažnosti klinických obtíží u pacienta. V praxi to znamená, že pokud je nalezena alespoň jedna mírná mutace, dá se předpokládat i mírnější průběh onemocnění. Je ale důležité zmínit, že nejen CF mutace jsou zodpovědné za průběh nemoci. Určitou roli zde hrají další genetické faktory (nazývané genetické modifikátory), které jsou v současnosti zkoumány. Hledání mutace u pacienta s CF spočívá v postupném vylučování nejčastějších mutací, které se vyskytují v dané populaci. Pokud je toto kaskádové vyšetření neúspěšné, zaměřuje se testování na méně časté nebo neznámé mutace. To je dostupné na specializovaných pracovištích.

Vyšetření CF mutací u rodičů je důležité jak k potvrzení genetického výsledku u jejich nemocného dítěte, tak zejména pro jejich budoucí těhotenství, kdy lze spolehlivě provést vyšetření plodu již v časném těhotenství. Dále je výhodou pro vyšetření příbuzných, kteří také mohou být nosiči mutace CF genu a v budoucnosti budou plánovat rodičovství. Tak lze předejít narození dítěte s CF v širší rodině. Riziko nosičství mutace genu CFTR významně stoupá, pokud se cystická fibróza v příbuzenstvu již vyskytla. Z těchto důvodů doporučujeme proto u všech pokrevních příbuzných pacienta s CF vyšetřit mutace genu CFTR. Při zjištění nosičství mutace doporučujeme také vyšetření partnera.

Testování CF nosičství se zaměřuje na nejběžnější mutace, a proto zachytí většinu, ale ne všechny CF nosiče. Negativní výsledek nemusí být definitivní, i když se riziko nosičství významně sníží.

Jaký význam má genetický test?

Pro pacienty s CF

Zjištění mutací CFTR genu patří spolu se zvýšenou koncentrací chloridů v potu k základním kriteriím přesné diagnózy CF. U nemocných s hraniční nebo dokonce normální koncentrací chloridů v potu může zjištění dvou mutací rozhodnout o stanovení diagnózy. Přítomnost některých “mírných” mutací může i předpovědět mírný průběh onemocnění. Nejčastěji se přímo určí obě mutace, v některém případě ale zůstávají jedna, výjimečně obě mutace neznámé.

Znát svoji mutaci je důležité i z hlediska léčby, protože moderní modulátorová léčba se indikuje dle konkrétní mutace pacienta.

Pro rodiče pacienta

Vyšetření mutací CFTR genu u obou rodičů je důležité k potvrzení výsledku molekulárně genetického testu u jejich nemocného dítěte, ale především pro jejich další plánovaná těhotenství. Pro sourozence a pokrevní příbuzné pacienta: Příbuzní pacienta s CF mají významně zvýšené riziko nosičství mutace CF genu. Znalost nosičství mutace je však důležitá především před plánováním těhotenství, kdy doporučujeme vyšetření partnera prokázaného nosiče. Pro jedince, v jejichž rodinách se CF dosud nevyskytla: Jde především o partnery již prokázaných nosičů nebo pacientů s CF.

Proč se narodí dítě s CF?

[row] [col1] Cystická fibróza je dědičné onemocnění, způsobené dvěma vadnými alelami genu - mutacemi genu. Aby se narodilo dítě s CF, musí zdědit dvě mutace vadné. Jednu vadnou od otce a jednu vadnou od matky. Každý z rodičů dítěte nemocného CF je zdravým nosičem jedné takové vadné mutace (má mutaci na jedné alele genu, ta druhá alela genu je v pořádku a to ho ochrání před vznikem nemoci). [/col1][col2] Pokud je rodič pouze nosičem, existuje riziko, že jednu mutaci může předat potomkovi. Kombinace genů je však zcela věcí náhody. V případě, že CF v rodině putuje generacemi pouze ukrytá v genech – čili dochází k nejčastější variantě „zdravého nosičství“, neprojeví se a nelze ji předem odhalit. Předpokládá se, že asi každý 27 člověk v ČR je nositelem jedné takové mutace. To je skoro v každé školní třídě jeden člověk. Pokud se setkají dva zdraví rodiče, kteří si každý v genech nesou jednu mutaci po předcích, exituje 25% riziko, že se jim narodí nemocné dítě s CF (zdědí od každého rodiče zrovna tu vadnou mutaci a má tedy jen dvě špatné, žádnou zdravou), dalších 50% možností připadá na zdravé dítě - nosiče (zdědilo od jednoho rodiče vadnou alelu, ale od druhého to zachránila zdravá alela genu), a posledních 25% pravděpodobnosti je narození zcela zdravého dítěte (zdědí od obou rodičů zrovna jejich dvě zdravé alely genu, nikoliv mutace). Hra genů je opravdu zcela náhodná a neovlivnitelná, a nelze si vůbec vyčítat jakoukoliv vinu, že dítě zdědilo zrovna dvě špatné mutace. [/col2] [/row]

Třídy mutací

Vědci používají rozdělení mutací do tvz. tříd, podle toho, co je příčinou defektu CFTR - proteinového kanálu. V případě zdravého jedince je CFTR správně vytvořen, dosáhne povrchu buňky a její membrány, funguje správně a umožňuje tak transfer chloridů a vody z buňky a do buňky.
  • I. třída mutací - Není vytvořen funkční CFTR (např. mutace G542X, W1282X, R553X).
  • II. třída mutací - CFTR protein je vytvořen, ale špatně poskládán a nedokáže dosáhnout povrchu buňky a membrány. (např. mutace F508del, N1303K, I507del).
  • III. třída mutací - CFTR protein je vytvořen, dosáhne povrchu buňky a membrány, ale nefunguje správně. (např. mutace G551D, S549N, V520F).
  • IV. třída mutací - CFTR protein je vytvořen, dosáhne povrchu buňky a membrány, nefunguje dobře otevírání CFTR kanálu. (např. mutace R117H, D1152H, R347P).
  • V. třída mutací - CFTR protein je vytvořen, dosáhne povrchu buňky a membrány, funguje otevírání CFTR kanálu, ale CFTR protein není tvořen v dostatečném počtu pro normální fungování. (např. mutace 3849+10kbC->T, 2789+5G->A, A455E)
  • VI. třída mutací - Nestabilita proteinu v membráně. (např. c.120del23, rPhe508del).
  • VII. třída mutací - Žádný protein v membráně. (např. Dele2,3(21kb), 1717-1G->A).